1

Vul onderstaand
formulier in

2

Ontvang de
scherpste offertes

3

Kies de beste
aanbieding

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website uitvaartoffertes.nl (hierna: ’Website’).

Door op de knop 'Vraag offertes aan' te klikken sluit u een overeenkomst met BV Uitvaart.com (hierna: ‘Uitvaart.com’) voor het gebruik van de dienstverlening op de Website en gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden (inclusief de Privacystatement) op de overeenkomst. Wij adviseren u om deze Gebruiksvoorwaarden en de Privacystatement goed door te lezen en een kopie daarvan af te drukken of op te slaan voor uw administratie.

BV Uitvaart.com is gevestigd te Amsterdam aan de Domselaerstraat 112 en is ingeschreven in het handelsregister te Amsterdam onder nummer 33 27 95 05.

1. Dienstverlening en gebruik daarvan

Uitvaart.com biedt u de mogelijkheid om via de Website vrijblijvend offertes aan te vragen bij de bij de Website aangesloten uitvaartondernemers en deze vervolgens via de Website in te zien.

De offerteaanvraag geschiedt door het wensenformulier op de Website volledig in te vullen en op de ‘OFFERTEAANVRAAG’ knop te klikken. Het wensenformulier wordt vervolgens zo spoedig mogelijk in de persoonlijke pagina van de door Uitvaart.com geselecteerde uitvaartondernemers geplaatst en vervolgens door hen verwerkt tot een offerte. De selectie van de uitvaartondernemers vindt (deels) geautomatiseerd plaats, aan de hand van de door u ingevulde gegevens.

De offertes van de uitvaartondernemers worden gebaseerd op inhoud van het door u ingevulde wensenformulier. Zodra een offerte van de uitvaartonderneming gereed is wordt deze automatisch in uw persoonlijke pagina op de Website worden geplaatst. Op verzoek zal Uitvaart.com u per e-mail of SMS over deze plaatsing informeren.

Uitvaart.com heeft slechts een faciliterende rol en is niet betrokken in de relatie tussen u en de uitvaartondernemer. Zij is dan ook nimmer aansprakelijk voor de (inhoud van de) offertes of het handelen of nalaten van de uitvaartondernemer.

Uitvaart.com spant zich naar alle redelijkheid in de Website en de onderliggende systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Uitvaart.com legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Uitvaart.com biedt de Website echter aan met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook.

Uitvaart.com is gerechtigd (uw toegang tot) de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of het aanpassen daarvan, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.

U staat er voor in dat alle gegevens die u via (het wensenformulier op) de Website verstrekt juist zijn en dat u de Website uitsluitend voor eigen gebruik zult gebruiken. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens kan Uitvaart.com of een uitvaartondernemer contact met u opnemen.

2. Persoonsgegevens

Uitvaart.com draagt er zorg voor dat de verwerking van de uw persoonsgegevens voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Op de verwerking van de persoonsgegevens is het op de Website opgenomen Privacystatement van toepassing.

3. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht, databankenrecht, merk- of handelsnaamrecht) met betrekking tot de Website waaronder mede begrepen de teksten, vormgeving, (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, scripts, software, en overige materialen berusten bij Uitvaart.com of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan de Website of enige inhoud daarvan op welke wijze ook aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, wijzigen of op welke wijze ook in een ander document, product of ander materiaal te verwerken danwel anderszins te gebruiken anders dan conform het doel van de Website.

Indien u (gedeeltelijk) in strijd handelt met voorgaande verbeurt u , zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 500,- (vijfhonderd euro) per gebeurtenis, waarbij één enkele inbreuk geldt als één gebeurtenis, zulks onverminderd enig ander recht van Uitvaart.com, waaronder het recht om de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te eisen.

4. Aansprakelijkheid

Ofschoon Uitvaart.com met betrekking tot (de inhoud van) de Website en de daarop aangeboden dienst de uiterste zorg nastreeft, kan zij niet instaan voor de aanwezigheid van eventuele gebreken of andere onvolkomenheden waaronder in het bijzonder onvolledigheden of onjuiste informatie. Het gebruik van de Website en de offertes is volledig voor uw eigen risico. Uitvaart.com is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele gebreken of andere onvolkomenheden in of ten aanzien van de Website, de daarop aangeboden offertes of de gedragingen van de uitvaartondernemers.

Uitvaart.com is slechts aansprakelijk voor directe schade uitsluitend voor zover dat uit dit artikel blijkt, dan wel voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Uitvaart.com . De totale aansprakelijkheid van Uitvaart.com kan nimmer meer bedragen dan Euro 50,- (vijftig euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.

5. Slotbepalingen

U bent te allen tijde gerechtigd om overeenkomst / uw account via een email naar info@uitvaart.nl per direct op te zeggen. Uitvaart.com is gerechtigd om uw account te verwijderen en daarmee de overeenkomst op te zeggen indien langer dan een jaar niet op de Website heeft ingelogd, u in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden waaronder mede begrepen misbruik maakt van de dienstverlening op de Website (valse meldingen van overlijden).

Uitvaart.com is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en zal de gewijzigde versie tenminste een maand voordat deze in werking treedt op de Website bekendmaken.

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Amsterdam, augustus 2016